Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХурал

Хурлын даргын захирамж

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Сумдууд