Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХурал

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХурал